Informace pro akcionáře

23. 9. 2020

Oznámení rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti, informace pro akcionáře a věřitele

Oznámení rozdělení zúčastněné společnosti JILANA, a.s., IČO: 49966260, Spisová značka: B.1188 vedená u Krajského soudu v Brně, Den zápisu: 1. prosince 1993, se sídlem Malý Beranov 6, PSČ 586 03 („Zúčastněná společnost“)

se vznikem nové nástupnické společnosti Power Real a.s., se sídlem č. p. 6, 58603 Malý Beranov, právní forma akciová společnost („Nástupnická společnost“)

Představenstvo společnosti JILANA, a.s., oznamuje v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev („ZoPř“), že:

  • do sbírky listin obchodního rejstříku byl uložen Projekt rozdělení společnosti JILANA, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Power Real a.s.
  • v souladu s § 298 ZoPř upozorňuje akcionáře Zúčastněné společnosti na možnost nahlédnutí do zákonem předepsaných listin pro uplatnění jejich práva dle § 299 téhož zákona v sídle Zúčastněné společnosti a bezplatného získání opisů těchto dokumentů. Jedná se zejména o projekt rozdělení, konečné závěrky Zúčastněné společností za poslední 3 účetní období, mezitímní závěrka Zúčastněné společnosti, proforma konečná závěrka a proforma zahajovací rozvahy k rozhodnému dni a komentář k jejich sestavení a posudek znalce na odštěpovanou část jmění.
  • současně upozorňuje věřitele Zúčastněné společností na možnost uplatnění jejich práv dle §§ 35 až 39 ZoPř, zejména na právo na dodatečné zajištění svých pohledávek (poskytnutí dostatečné jistoty). Nedojde-li mezi věřiteli a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitelé prokážou, že se v důsledku tohoto rozdělení podstatným způsobem sníží dobytnost jejich pohledávek, jsou tito věřitelé oprávněni požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají ti věřitelé Zúčastněné společnosti, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.
  • převzetí akcií Nástupnické společnosti bude možné způsobem dle schváleného projektu rozdělení.

Představenstvo společnosti JILANA, a.s.

 

9. 3. 2020
Oznámení vnitrostátní fúze sloučením, informace pro společníky, akcionáře a věřitele.

Oznámení vnitrostátní fúze sloučením nástupnické společnosti JILANA, a.s., IČO: 49966260, Spisová značka: B.1188 vedená u Krajského soudu v Brně, Den zápisu: 1. prosince 1993, se sídlem Malý Beranov 6, PSČ 586 03 a zanikající společnosti HELP H&K, s.r.o., IČO: 60739134, Spisová značka: C.18159 vedená u Krajského soudu v Brně, Den zápisu: 1. února 1995, se sídlem č.p. 6, 586 03 Malý Beranov (společně „zúčastněné společnosti“).

Představenstvo společnosti JILANA, a.s., oznamuje v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev („ZoPř“), že:
• do sbírky listin obchodního rejstříku byl uložen Projekt vnitrostátní fúze sloučením společností JILANA, a.s. a HELP H&K, s.r.o.
• současně tímto plní povinnost oznámení o zveřejnění o uložení projektu v souladu s § 33 odst. 2 ZoPř, jako statutární orgán nástupnické společnosti i za zanikající společnost HELP H&K, s.r.o.
• v souladu s § 118 a upozorňuje akcionáře a společníky na možnost nahlédnutí do zákonem předepsaných listin pro uplatnění jejich práva dle § 119 téhož zákona v sídle společnosti a bezplatného získání opisů těchto dokumentů. Jedná se zejména o projekt fúze, zahajovací rozvahu a komentář k jejímu sestavení, konečné závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období.
• současně upozorňuje věřitele zúčastněných společností na možnost uplatnění jejich práv dle §§ 35 až 39 ZoPř, zejména na právo na dodatečné zajištění svých pohledávek (poskytnutí dostatečné jistoty). Nedojde-li mezi věřiteli a zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitelé prokážou, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jejich pohledávek, jsou tito věřitelé oprávněni požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají ti věřitelé Zúčastněných společností, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku
• podíly společníků zanikající společnosti budou vyměněny za akcie nástupnické společnosti, převzetí akcií bude možné způsobem dle schváleného projektu fúze.

Představenstvo společnosti JILANA, a.s.

 

21. 9. 2018
Představenstvo společnosti Jilana a.s. po ukončení dodatečné lhůty prohlašuje nepředložené akcie za neplatné. Celé oznámení je uvedeno zde.

 

31. 8. 2018
Společnost Jilana a.s. oznamuje dodatečnou lhůtu k odevzdání dosud nepředložených akcií, která činí 15 dní. Celé oznámení je uvedeno zde.

 

22. 8. 2018
Hlavní akcionář společnosti Jilana a.s. oznamuje den uplatnění práva na dorovnání od vytěsněného akcionáře. Celé oznámení je uvedeno zde.

 

28. 6. 2018
Valná hromada společnosti schválila nucený přechod akcií společnosti na hlavního akcionáře. Notářský zápis usnesení byl v obchodním rejstříku uveřejněn dnešního dne a je k nahlédnutí zde.

 

24. 5. 2018
Představenstvo akciové společnosti Jilana a.s. svolává řádnou valnou hromadu na den 26. 6. 2018 v 8:00 hod. v sídle společnosti. Pozvánka a program jednání zde.